BMP Datapartners

Home Algemene leveringsoorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden

Download de Algemene leveringsvoorwaarden als PDF.

1. Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt BMP Datapartners BV, gevestigd te Sassenheim aan de Corn. Verolmeweg 5, aangeduid als BMP en haar contractspartner als afnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met BMP.

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan BMP aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden BMP heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van BMP zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht van BMP op haalbaarheid is beoordeeld. BMP heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van BMP gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van BMP en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

5. Prijzen

5.1. De zaken van BMP worden geleverd tegen de prijzen die op de offerte zijn vermeld. De diensten van BMP worden verricht tegen de prijs die BMP na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt BMP de wijze van verzending. In geval BMP de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van BMP. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door BMP op te geven opslagplaats, heeft BMP het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan BMP toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen
7.1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van BMP.

7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat BMP na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij BMP een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens BMP. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van BMP of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Betaling
8.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan BMP verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

8.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en BMP tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan BMP te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.

8.5. Niet tijdige betaling geeft BMP het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

8.6. BMP is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door BMP te verrichten prestaties, een en ander op een door BMP aan te geven wijze.

8.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8.8. De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

8.10. Cheques en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

8.11. BMP staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
9.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door BMP uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

9.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van BMP de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

9.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van BMP de zaken aan BMP ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan BMP of aan de door BMP aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

9.4. BMP verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van BMP ten behoeve van andere aanspraken die BMP op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van BMP zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,00 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

9.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van BMP tot volledige voldoening van al hetgeen BMP van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

10. Reclames
10.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen vijf werkdagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan BMP kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt BMP geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

10.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

10.3. Indien een reclame door BMP gegrond wordt bevonden, heeft BMP het recht te harer keuze:

A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan BMP worden afgegeven;

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.4. De afnemer dient in een voorkomend geval BMP onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

10.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. BMP aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door BMP op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin BMP deze zaken aan de afnemer afleverde.

10.6. Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

11. Garantie
11.1. BMP staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

11.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3. Indien de afnemer aan BMP een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van BMP. De afnemer zal alsdan BMP vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

11.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan BMP verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van BMP zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

11.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft BMP garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

11.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken, tenzij anders overeengekomen, voor eigen rekening en risico af te leveren op het door BMP op te geven adres.

11.7. Voor zaken met een door andere dan BMP bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

11.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd

B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens BMP zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

12. Handelsmerk
12.1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door BMP afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

13. Aansprakelijkheidsbeperking
13.1. BMP, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

13.2. Onverminderd het vorenstaande is BMP in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A: wegens niet, of niet tijdige levering;

B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d;

C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;

D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in BMP's bedrijfsruimte bevinden;

F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;

I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische, optische of andere informatiedragers;

J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

13.3. Indien BMP in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt BMP slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

13.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is BMP nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

13.5. De afnemer zal BMP vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens BMP.

13.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BMP of haar leidinggevende ondergeschikten.

14. Niet-toerekenbare tekortkomingen
14.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door BMP niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan BMP niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor BMP als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

14.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van BMP alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door BMP redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

14.3. BMP heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. BMP is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BMP gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. BMP behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

14.4. BMP heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

15. Ontbinding
15.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens BMP niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die BMP te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

15.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft BMP het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.3. BMP is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

15.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst BMP schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

15.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

15.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door BMP verrichte prestaties, en heeft BMP onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

16. Consumentenkoop
16.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van BMP tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat BMP zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).

17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
17.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen BMP en afnemer, tenzij BMP er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Volg BMP Datapartners

Volg de meldingen m.b.t. storingen, werkzaamheden èn het laatste nieuws van BMP via twitter.com/bmpbv en Facebook

Testimonials

Met BMP-Care ontzorgen wij onze automatisering ...Gerard Herbrinkdirecteur DSV | verzorgd leven
Wij kiezen al 10 jaar BMP als partner voor onze totale bedrijfsautomatisering ...Rob Grimbergendirecteur Grimbergen Noordermeer
Onze automatisering in vertrouwde handen bij BMP...Willem van den Eijkelnotaris Sandtlaan Notarissen
Adequate automatisering door BMP is van levensbelang voor ons!Hans van der Plasdirecteur Gebrs. Van der Plas Commissiehandel B.V.
Bij Van der Gugten staat kwaliteit hoog in het vaandel...Martin van der Gugtendirecteur Van der Gugten Verpakkingen BV
Een kleine stad met een grote automatiseerder...Menno de Jongmanager Finance Madurodam

Wijzigingsdatum:

Laatste wijziging op dinsdag 13 februari 2018 om 15:47 uur

Telefoon